Vnitřní pravidla společného soužití

Vnitřní pravidla společného soužití v Domově pro seniory Bechyně

 

Vnitřní pravidla společného soužití v Domově pro seniory Bechyně (dále jen Domov) obsahují základní pravidla pro zajištění klidného, bezpečného a spokojeného života v našem Domově. Kladou důraz na dodržování lidských a občanských práv i svobod, na ochranu lidské důstojnosti a autonomie. Ctí právo na individuální přístup, respektují názory i rozhodnutí klientů. 

 

Poslání organizace


„S láskou, úctou a respektem budeme při Vás stát ……“


Domov pro seniory Bechyně poskytuje sociální pobytovou službu seniorům starším 60 let, kteří mají vlivem věku a zdravotního stavu sníženou soběstačnost a k zajištění jejich individuálních potřeb již nepostačuje pomoc rodiny či terénních nebo ambulantních sociálních služeb. 
Veškeré služby poskytujeme v Domově individuálně, dle skutečných potřeb jednotlivých klientů tak, aby se nevytvářela závislost na službě. Podporujeme zachování stávajících schopností, zapojení do běžného života i jeho aktivní prožívání. Respektujeme jejich právo rozhodovat si o sobě a o svém životě. S ohledem k životnímu příběhu klientů se snažíme utvářet zázemí, ve kterém se budou cítit jako doma – bezpečně a spokojeně. 


Certifikát kvality

 


Cíl služby

Cílem služby je umožnit seniorům pobývat v důstojném a bezpečném prostředí Domova, udržet si co nejdéle běžný způsob života, zachovat svoji soběstačnost a smysluplně využívat volný čas. Naším cílem je poskytovat službu na základě individuálně dojednaného plánu při respektování a zachování práva na přiměřené riziko.


Cílová skupina

Domov pro seniory Bechyně poskytuje sociální pobytovou službu seniorům starším 60 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají zejména z důvodu věku nebo změny zdravotního stavu sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby, popř. ošetřovatelskou péči.

Domov pro seniory Bechyně neposkytuje sociální službu:

a)    osobám, které jsou soběstačné a s pomocí terénních či ambulantních služeb mohou i nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí
b)    osobám mladším 60 let
c)    osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
d)    osobám s celoživotním smyslovým postižením
e)    osobám, které v důsledku psychiatrického onemocnění vyžadují celodenní dohled, respektive pokud jejich onemocnění není plně kompenzováno
f)    osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, které z důvodu svého onemocnění potřebují specifické materiální a technické zabezpečení poskytování sociální služby
g)    osobám závislým na návykových látkách, které mohou v důsledku svého chování ohrožovat sebe či své okolí nebo narušují klidné soužití v kolektivu
h)    osobám požadujících služby mimo rámec Domova pro seniory Bechyně
i)    cizojazyčným osobám, které nejsou schopny komunikovat v českém jazyce


Cílovou skupinu jsme stanovili s ohledem na ochranu uživatelů služby, organizace i zaměstnanců a působí proti rizikům a důsledkům toho, že do rezidenčního zařízení by byli přijati ti klienti, pro které služba není vhodná.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vnitrni-pravidla445086966.pdf 698.6 Kb