Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Paliativní péče, doprovázení

 

Tak, jako se snažíme po celou dobu pobytu našeho klienta, aby jeho život v domově byl příjemný, jeho aktivity smysluplné a naše péče laskavá, individualizovaná a odborná, tak si přejeme a snažíme se, aby i závěr života seniora v našem zařízení byl důstojný a citlivý.

Doprovázení v posledních dnech či hodinách života je orientované na naplnění potřeb umírajícího, na splnění přání, ale především nám jde o prožívání těchto momentů bez bolesti a pokud je to jen trochu možné, tak aby náš klient neodcházel na „druhý břeh“ osamocen. Ať už je to v lepším případě za přítomnosti členů rodiny, nebo za přítomnosti pečovatelek.

V našem domově poskytujeme paliativní péči klientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu onemocnění. Jedná se komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péči poskytovanou pacientům.

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče je ve svém pojetí interdisciplinární a do své působnosti zahrnuje klienta a jeho nebližší, především rodinu. Jedná se o péči, kdy se zaměřujeme především na uspokojování klientových potřeb. Není pro nás podstatné, kde klient nachází, zda doma, či v nemocnici[1]. Paliativní péče ctí a chrání život. Patří sem především respekt k pacientově autonomii, léčba bolesti a dalších symptomů a rovněž podpora rodiny[2].

Paliativní péče je přístup, který usiluje o zlepšení kvality života klientů pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojeným s životem ohrožujícím onemocnění, a to prostřednictvím prevence a zmírňování utrpení včasnou identifikací a dokonalým zhodnocením a léčbou a mírněním bolestí a dalších problémů, fyzických, psychosociálních i duchovních[3].

V paliativní péči je uznávána a respektována vnitřní hodnota každého člověka jako autonomní a jedinečné bytosti[4]. Autonomie a důstojnost, dva pojmy, které jsou stěžejní pro přístup v paliativní péči k pacientovi. Jedině tehdy může být tato péče efektivní, když pacient má právo a možnost rozhodování o sobě samém, o způsobu péče o něho a je-li respektován v plném rozsahu. A aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, musí mít právo na dostatečně informace o diagnóze, prognóze a možnostech léčby. V takovém případě se tyto uznávané aspekty přístupu k pacientovi projeví i ve vztahu mezi pacientem, jeho rodinou a paliativním týmem. K poskytování paliativní péče jsme se rozhodli na základě přání klientů domova a jejich rodin zůstat při zhoršení zdravotního stavu až do konce života v domově.

 

Osoby, které koncept realizují

Koncepci paliativní péče v Domově pro seniory Bechyně garantuje její ředitelka Mgr. Martina Smětáková prostřednictvím péče všeobecných sester po zdravotní, respektive ošetřovatelské úrovni a po stránce sociální to jsou pracovníci v sociálních službách a sociální pracovnice. Do poskytování paliativní péče jsou zapojeni i provozní zaměstnanci, ale též osoby přicházející z vnějšího prostředí domova. Jimi mohou být rodinní příslušníci, duchovní, dobrovolníci, psycholog, psychoterapeut apod. Každá osoba v pracovní pozici má svou roli a nezastupitelné místo. Paliativní péči garantuje indikující praktická lékařka.

Spolupráce s mobilním Domácím hospicem Jordán, o.p.s., Tábor

Specializovaná paliativní péče je poskytována našim klientům formou domácí paliativní péče, kdy tuto péči zajišťuje v úzké spolupráci s našimi zaměstnanci a rodinou zaměstnanci Domácího hospice Jordán, o.p.s. Tábor. Tuto péči si klient, nebo rodina objednává, co by doplňkovou službu. Tato paliativní péče je zajištěna po celých 24 hodin, 7 dní v týdnu. Specializovanou péči zajišťuje vysoce erudovaný a empatický multidisciplinární tým. Smlouvu uzavírá pacient, případně jeho zástupce s Domácím hospicem Jordán. Úhrada za poskytování specializované mobilní paliativní péče činí 250,-Kč/den.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Bydlinského 2964
390 02 Tábor
Tel: 725 414 931
Email: kontakt@hospicjordan.cz
www.hospicjordan.cz
Zastoupený: Bc. Marií Sovadinovou, ředitelkou

Podpora zaměstnanců

  • Supervize
  • Etická komise – MUDr. Řezníčková, PhDr. Matoušek, MUDr. Burian, kněz, Mgr. Smětáková, pí. Marková- vrchní sestra. Etická komise vedle podpory členů týmu řeší rovněž názorový odborný nesoulad mezi členy multidisciplinárního týmu jako nezávislý „orgán“.
  • Cílené vzdělávání v paliativní péči, individuální plán vzdělávání v paliativní péči s respektem k potřebám jednotlivých poskytovatelů ošetřovatelské péče i pečovatelských úkonů
  • Cílené vzdělávání v paliativní péči, zaškolování nových zaměstnanců je realizováno podle stávajícího SQ 9, metodika MP/33
  • Nabídka stáží v hospicových zařízení a na oddělení paliativní péče spolupracující organizace
  • Zapojování rodin a dobrovolníků do péče

Marketing

Marketing a PR je zajištěno prostřednictvím webových stránek domova. K dispozici jsou letáčky s informacemi o závěru života klienta – pacienta v domově, o možnosti zemřít zde, v domácím prostředí bez nutného transportu do nemocnice v případě vážného zhoršení zdravotního stavu nebo v případě již zahájené paliativní péče.

Další informace poskytujeme na nástěnkách v domově, v místním tisku, případně v regionálním tisku.

 


[1] Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
[2] Sestra a pacient v paliativní péči
[3] Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě
[4] Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě

 

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content