Na Libuši 999, Bechyně   info@ddbechyne.cz   Recepce : 381 211 024   Asistentka : 381 200 637

Vzdělávání odborného týmu

 

Vážení návštěvníci internetových stránek Domova pro seniory Bechyně. Ráda bych Vás seznámila se vzdělávacími aktivitami v našem zařízení, které slouží ke zkvalitnění péče o naše klienty.

Naši zaměstnanci přímé péče jsou průběžně vzděláváni zejména v oblasti přímého poskytování sociální péče. Máme nastavené moderní koncepty péče, které zajišťují holistický přístup ke klientovi a tím i naplnění jeho potřeb, potřeb seniora, který mnohdy už vyčerpal veškeré své schopnosti a možnosti pečovat o sebe sama. Využili a využíváme moderních konceptů poskytování péče jednak proto, že jsou lety prověřené, vyzkoušené a koncepčně zpracované a za druhé proto, že se nám časem jejich využívání osvědčilo. Je to dnes už u nás poměrně hojně rozšířený koncept bazální stimulace, který není třeba představovat. Dále psychobiografický model péče Prof. Erwina Böhma, z něhož využíváme některé prvky. Především stavíme péči na základě zjištěné biografie klienta se všemi jeho emočními momenty v životě, vzorci chování a rituály, které klientovi napomáhají žít život i v zařízení sociálních služeb důstojně a bez zbytečných duševních utrpení. Smyslová aktivizace je nejmladší koncept v užívání v našem domově. Koncept pomáhá starým lidem v upevňování soběstačnosti, zvýšit jeho sebedůvěru, ale také mu pomáhá integrovat se do společnosti. Při komunikaci s klienty, kteří mají změněný způsob chování, využíváme při komunikaci validační techniky. Tato metoda vytváří pocit důvěry a tím je posilován pocit jistoty a bezpečí našich klientů.

V současné době je proškoleno v certifikovaném kurzu Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta 49 zaměstnanců. Pracovníci v sociálních službách v počtu 4 prošli zkráceným 3 denním kurzem na stejné téma již v minulých letech.

Bazální stimulaci absolvovali postupně téměř všichni zaměstnanci. Zbývající část, zejména nových pracovníků se zúčastnilo školení v letošním roce 2015 a 2016. Celkem je proškoleno 28 zaměstnanců. Všichni proškolení zaměstnanci bazální stimulaci provádějí.

Smyslovou aktivaci, tedy kurz k jejímu provádění absolvovalo 26 osob. Čtyři pracovnice mají II. level znalostí a zbývající absolvovali I. level.

Ostatní vzdělávání jsou organizována podle momentálních potřeb zaměstnanců a organizace a ve své podstatě doplňují zmíněné kurzy o další informace. Například vývojová psychologie, komunikace, stravování klientů s demencí (čeká nás v letošním roce). Reminiscence, aktivizační praktiky včetně pomůcek, odborná témata, jako je inkontinence a její dopady do života seniora, ošetřovatelská rehabilitace pro prevenci dekubitů, doprovázení v terminální fázi života apod.

Všechna tato školení a kurzy nám pomáhají k lepší orientaci v péči o klienta v pobytovém zařízení sociální péče.


 

Vyhodnocení vzdělávacího plánu za rok 2018

Vzdělávací plán za rok 2018 byl splněn dle nastaveného plánu. Všechna školení, která proběhla, byla opět zaměřena na tři hlavní koncepty Biografická koncepce péče, Smyslová aktivizace a Bazální stimulace. V těchto třech základních konceptech každým rokem školíme nové zaměstnance, protože jsou nedílnou součástí péče o naše klienty. V roce 2018 jsme se něco málo dozvěděli o základech psychiatrie a toto téma více rozvineme v následujícím roce. Ostatní vzdělávání je vždy tematicky směřováno na péči o naše klienty. Při sestavování vzdělávacího plánu vycházíme z potřeb organizace, respektive z poznatků o péči o seniory, ale respektujeme i individuální vzdělávací potřeby zaměstnanců.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka organizace

 


Vzdělávání zaměstnanců v roce 2017

V letošním roce máme naplánované vzdělávání zaměstnanců v páteřních konceptech naší koncepce péče o klienty. Jsou to především Koncepce biografické péče, Smyslová aktivizace a Bazální stimulace. Je to vzdělávání, které v našem domově realizujeme kontinuálně.

Hlavním tématem vzdělávání je paliativní péče. K tomuto tématu se pojí další vzdělávací akce ať už přímo v našem domově, nebo ve vzdělávacích institucích, např. Diakonie Praha. Vždy se snažíme vybrat takové kurzy a semináře, které přímo souvisí s poskytováním péče a mohou tedy kladně ovlivnit  kvalitu služby v pozitivním slova smyslu.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka organizace

Vyhodnocení vzdělávacího plánu za rok 2017

Vzdělávací plán za rok 2017 byl splněn dle plánu. Všechna školení, která proběhla, byla zaměřena na tři hlavní koncepty Biografie klientů, Smyslová aktivizace a Bazální stimulace. Ostatní vzdělávání je vždy tematicky směřováno na péči o naše klienty.

 


Plníme plán vzdělávání v roce 2016

26 – 28. 5. 2016  se uskuteční v našem Domově třídenní kurz Kinestetická mobilizace, který vedla jediná certifikovaná lektorka kinestetické mobilizace ViV – Arte ® KINÄSTHETIK – PLUS ® v ČR Mgr. Hana Nedělková. Kurzu se zúčastnilo 15 poskytovatelek přímé péče včetně vrchní a staniční sestry a také aktivizační pracovnice už proto, že jsou zapojené do každodenních běžných aktivit našich klientů.

Kinestetika popisuje pohyb a znalost kinestetických principů pomáhá v ošetřovatelské praxi pro mobilizaci klientů, podporuje jejich pohyb a soběstačnost, což posiluje jejich sebevědomí. Pohyb je základní lidská potřeba, a pokud není uspokojena, člověk strádá. Podporou pohybu se snažíme v rámci poskytované péče zabránit sekundárním změnám a navazujícím problémům, ale především zlepšit kvalitu jejich života. Po tomto kurzu, respektive po prvních dvou modulech naše pečovatelky a sestry vědí ještě lépe jak na to. A už nyní se těšíme na pokračování 3. a 4. modulu, který se uskuteční v květnu příštího roku.

V našem Veřejném závazku jsme se zavázali, že budeme poskytovat péči podle individuálních potřeb klientů odborným a empatickým týmem a to se snažíme maximálně plnit a abychom to dokázali, musíme se stále vzdělávat.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka organizace

 

02. 01. 2020

 

13. 02. 2019

 

08. 01. 2018

 

02. 01. 2017

 

27. 01. 2016 

 

V rámci vzdělávací akce navštívili naši zaměstnanci dramatické divadelní představení ZATMĚNÍ z produkce KVART PRODUCTION, S.R.O

Image191017051333-000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Copyright : Domov pro seniory Bechyně 2018
Skip to content